qode-np-item
1
備妥相關資料文件
qode-np-item
2
審核借款額度及利率
qode-np-item
3
說明計算方式及規範
qode-np-item
4
火速撥款取得資金

借款須知

客戶年齡:年滿20歲皆可辦理

繳款年利率:4%-12%

繳費期限:3個月-5年皆可談

借款利息:每萬元最高2.5%/月